Felvételi tájékoztató a 2023-2024-es tanévre

8. osztályt végző tanulóknak

 

Iskolánkról OM 035360 FEH 001

Intézményünk a Rózsadomb aljában, század-eleji műemlék épületben működik. Budapest egyetlen ének-zenei iskolája vagyunk, amely egyúttal zeneiskola is. Nyolc tanszakon tanulhatnak diákjaink hangszeres zenét. Évfolyamonként egy gimnáziumi osztályunk két tagozatra oszlik. Az emelt szintű ének-zene oktatás, a kórusmunka és a hangszeres zenélés mellett fontos számunkra a hagyománytisztelet és a hagyományápolás is. A zenés dráma tagozat fő célja a zenei és színházi oktatás mellett az, hogy a világra nyitott, probléma-érzékeny, önmagukat ismerő és sokrétűen kifejezni képes fiatalokat neveljen. Mindemellett színvonalas közismereti oktatással igyekszünk megfelelni az új évezred kihívásainak: tanítványainkat igény szerint szakkör, illetve fakultáció keretében készítjük fel a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges nyelvvizsga, és az előrehozott, illetve emelt szintű érettségi megszerzésére. Csak nyelvtudással tudunk élni az Európai Uniós csatlakozás nyújtotta lehetőségekkel, ezért a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika szinten tartása és a mindennapos testnevelés mellett heti 15 órában tanulhatják diákjaink az angol nyelvet, 3 órában a német vagy a francia nyelvet, 3 órában az informatikát. Nyílt napokat 2022. november 10-én és 11-én tervezünk az aktuális járványhelyzet figyelembevételével, a részletes programot honlapunkon tesszük közzé, előzetesen regisztrálni is ott lehet majd.

 

Induló tagozataink

 1. 035360 - 0001 kód: nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás ének-zene, angol nyelv tantárgyakból. Előrehozott angol nyelv, informatika illetve rendes érettségi időszakban ének-zene és több tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítés. Hangszeres zene tanulására lehetőség van: billentyűs (zongora, csembaló), vonós (hegedű, gordonka), fafúvós (furulya, fuvola, klarinét) és akkordikus (gitár, hárfa, ütő) tanszakokon. Sportolási lehetőség. Felvehető létszám 15 fő.
 2. 035360 - 0002 kód: nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam kerettantervre épülő helyi tanterv, emelt szintű oktatás dráma, angol nyelv tantárgyból, zenés-dráma

 

tagozatos képzés. Előrehozott angol nyelv, informatika illetve rendes érettségi időszakban több tárgyból emelt szintű érettségire való felkészítés. Sportolási lehetőség. Felvehető létszám 15 fő.

Felvételi követelmények: legalább 4-es átlag 7. év végén és 8. félévkor, továbbá megfelelő zenei, művészeti képességek, magyar és matematika központi írásbeli felvételi vizsga, valamint felvételi beszélgetés (általános műveltség, idegen nyelv), és ének-zene, illetve dráma alkalmassági meghallgatás.

 

TÁJÉKOZTATÓ

a leendő 9.ny osztályba felvételizőknek az értékelés módjáról

 1. Hozott pontok: maximum 25 pont

A számítás módja: a 7. év végi és 8. félévi jegyek (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, ének-zene, földrajz, fizika, biológia, kémia) összegének a negyede.

 1. Központi írásbeli eredményével szerezhető pontok

Magyar: 50 pont, matematika: 50 pont. Maximum: 100 pont

 1. Szóbeli felvételin maximum 25 pont , az alkalmassági meghallgatáson maximum 50 pont szerezhető. Így a szerzett pontok: maximum 75 pont.

Elérhető pontszám összesen: maximum 200 pont.

 

A jelentkezés módja

A 8. évfolyamot most végző tanuló jelentkezési lapját általános iskolája továbbítja. Amennyiben a tanuló rendelkezik érvényes szakvéleménnyel, azt a jelentkezési laphoz csatolni kell.

A felvételi két részből áll: központi írásbeli és szóbeli vizsga.

Az írásbeli felvételit a központi felvételi eljárást megelőző közös írásbeli eljárásrend keretében szervezünk. Az egységes felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsgára a tanulóknak 2022. december 2-ig egy külön TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP-ot kell kitölteni. Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal. A felvételiző diákok az Oktatási Hivatal által közzétett, bármelyik középiskolában megírhatják a központi írásbeli vizsgát. A tanulónak az egységes írásbelire beadott jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtania, amely az Oktatási Hivatal által közzétett listán szerepel, és ahol a felvételit meg kívánja írni. Ha a tanuló februárban, a felvételi időszakban több központi írásbelit is tartó középiskolába jelentkezik, akkor maga dönti el, melyik iskolában írja a felvételijét, függetlenül attól, hogy a felvételi eljárás esetén milyen sorrendet jelöl meg.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében

 

biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

 

Ennek országosan egységes időpontja: 2023. január 21. szombat 1000

Pótfelvételi időpontja:                                 2023. január 31. csütörtök 1400

Felszerelés: íróeszköz, vonalzó, körző, radír.

 

A felvételi feladatsorokat és a megoldási kulcsokat a vizsga napjának délutánján az Oktatási Hivatal honlapján lehet megtekinteni.

Aki iskolánkban írta a felvételi vizsgát, a kijavított feladatlapját a titkárságon 2022. január 26-án megtekintheti, a vizsgázó gondviselője észrevételeit a megtekintést követő nap végéig, január 27-án 16.00 óráig adhatja le. Az értékelőlapok átvehetők 2022. február 4-én az igazgatóhelyettesi irodában 8.00-16.00 óráig. Bármelyik középiskolában is írta meg a felvételiző a dolgozatot, a kijavított feladatlapok Értékelő lapját az iskolák kötelezően elfogadják.

 

A szóbeli felvételi időpontja: 2023. március 6-8. Pótfelvételi:                2023. március 13.

A szóbeli felvételi nyilvános, a vizsgára minden jelentkezőt behívunk. Letétele alól felmentés nem adható, de a jelentkező kérheti, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján az igazgató speciális körülményeket, illetve kedvezményt engedélyezzen.

A szóbeli beosztás 2023. március 2-án csütörtökön lesz megtekinthető honlapunkon. A szóbeli vizsgára kérjük a tanulók hozzák magukkal a magyar irodalom és nyelvtan, valamint a matematika füzetüket, mert bár a vizsga kérdései a NAT követelményrendszerére épülnek, ne merülhessen fel olyan kérdés, amit még nem tanultak.

A szóbeli tematikus beszélgetésen elsősorban nem tárgyi tudást vizsgálunk, hanem egyes készségek és képességek meglétét (pl kreativitás, logika, szövegértés, önkorrekció), illetve fejleszthetőségüket.

 

A szóbeli vizsga, melynek időtartama kb 15-20 perc, az alábbi három alapvető területre terjed ki:

 • anyanyelvi kommunikáció
  • a     beszélgetés      során      a     tanuló      szókincsét, nyelvhelyességét, kommunikációs készségét és kifejezésmódját értékeljük.
  • logikai és természettudományi általános műveltség.
   • a beszélgetés során az alapvető tárgyi ismeretek –melyek nem haladják meg az általános iskola időarányos tananyagát – értékelésén túl figyelembe vesszük a jelentkezők gondolkodási, probléma-felismerési, logikai készségét, kreativitását.
   • idegen nyelvi kommunikáció
    • a beszélgetés során a tanuló szókincsét és kommunikációs készségét értékeljük.

 

 

 

Az emelt szintű ének-zenei tanulócsoportba jelentkező tanulók a fenti területek mellett elsősorban zenei képességeiket mutathatják meg, melyek függetlenek a zenei előképzettségtől. Feladatuk:

 

 • rövid írásbeli zenei képességfelmérés
 • hozott 20 népdalból 1 választott eléneklése, elemzése
  • hangközök és harmóniák felismerése, könnyebb ismeretlen dallam éneklése rövid átnézés után

 

 

 

Az emelt szintű dráma tanulócsoportba jelentkező tanulók a fenti területek mellett elsősorban előadói képességeiket mutathatják meg, melyek függetlenek az előképzettségtől. Feladatuk:

 

 • 2 dal (1 népdal, 1 magyar nyelvű könnyűzenei dal) – hangszertudás és saját előadású hangszeres kíséret előnyt jelent, zongora helyben elérhető
 • 1 lírai mű
 • 1 prózai mű (részlete)
 • improvizáció: 1 (páros vagy egyéni) szituáció rögtönzött bemutatása

 

 

 

Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2023. március 17-én tesszük közzé.

 

Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük

 

 • a hátrányos helyzetű tanulókat
 • a II. kerületi lakosokat
 • az iskolánkba járó, illetve itt végzett tanulóink testvérét
  • azokat a tanulókat, aki tanulmányi vagy művészeti versenyen eredményesen szerepeltek (kérjük az oklevél másolatát a szóbeli meghallgatásra elhozni)

 

Az eredmények ismeretében a tagozatok jelentkezési lapon megjelölt sorrendje 2022. március 21-22-én módosítható, erre az általános iskola ad lehetőséget.

 

Az Oktatási Hivatal egyezetetett felvételi jegyzéke alapján 2023. április 28-án írásban értesítjük a felvételizőket, elektronikus levélben pedig az általános iskolákat a felvételről, vagy elutasításról.

 

 

 

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva